ĮVAIRIOS MALDOS

 

Šv. Faustinos malda, prašant perkeitimo į gailestingumą

Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo Širdies dūžiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis,
pulsavimu trokštu aukštinti Tavo, Švenčiausioji Trejybe, gailestingumą.
Trokštu visiškai persikeisti į Tavąjį gailestingumą ir tapti gyvu Tavo, Viešpatie, atspindžiu; tegul esminė Tavo
dieviška savybė - neišmatuojamas gailestingumas - per mano sielą ir širdį pasiekia artimą.
Padėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteisčiau
pagal išorę, bet įžvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau.
Padėk man, Viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, neabejinga jo skausmams
ir aimanoms.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet
kiekvienam atrasčiau paguodos ir atleidimo žodį.
Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš
mokėčiau daryti gera artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti
padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui.
Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam
neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piktnaudžiaujant mano gerumu.
Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. O mano Viešpatie, tegul manyje
pasilieka Tavo gailestingumas.
Tu mane ragini būti gailestingą trejopai. Pirmiausia - gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra -
gailestingu žodžiu; jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu
parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati
nepasiekiu.
O mano Jėzau, perkeisk mane į Save, nes Tu viską gali. Amen.

Šv. Faustinos maldos

Malda kančioje

O mano Jėzau, duok man jėgų ištverti kentėjimus, kad mano lūpos nepersikreiptų, gerdamos kančios taurę.
Padėk, kad mano auka būtų Tau maloni; tegul jos negadina mano savimeilė. Tegul intencijos grynumas
padaro ją Tau malonią ir gaivią, ir gyvą. Nepaliaujama kova, nuolatinės pastangos įvykdyti Tavo šventąją
valią yra mano gyvenimas, bet tegul Tave, o Viešpatie, garbina visa, kas yra manyje, - ir skurdas, ir jėga. Tu
gyveni ir Viešpatauji per amžius. Amen. ( Dien. 1740)

 

Malda prašant Dievo malonių užtariant šv. Faustinai

O Jėzau, kuris suteikei šventumo dovaną ištikimajai savo begalinio gailestingumo tarnaitei Faustinai, suteik
jai užtariant ... malonę kurios tave prašau. Budamas nusidėjėlis, nesu vertas Tavo gailestingumo. Todėl
Tave prašau, dėl šv. Faustinos atsidavimo bei aukos dvasios ir jai užtariant, išklausyk mano su pasitikėjimu
išsakytas maldas. Tėve mūsų; Sveika Marija; Garbė Dievui Tėvui. Amen.

Malda už tėvynę

Gailestingasis Jėzau, prašau užtariant Tavo šventiesiems, o ypač brangiausiai Tavo Motinai, kuri Tave auklėjo nuo
vaikystės, maldauju Tavęs, palaimink mano Tėvynę. Jėzau, nežiūrėk į mūsų nuodėmes, bet pažvelk į mažų vaikų
ašaras, į alkį ir šaltį, kurį kenčia. Jėzau, dėl tų nekaltųjų suteik man malonę, kurios prašau savo Tėvynei. Amen.
( Dien. 286)

Devyndienis Šventajai Dvasiai

 Po kiekvienos dienos maldos yra meldžiamasi “Tėve mūsų”,
“Sveika Marija” po 1 kartą ir “Garbė Dievui” 7 kartus, tada
litaniją, pasiaukojimą Šv. Dvasiai, maldą Šv. Dvasios dovanoms
išmelsti ir kreipinys į Šventąją Dvasią.

 

Pirmoji diena
Dvasia, Viešpatie, ateik / Spindulių Dangaus mums teik, /
Žemės klystkelius nušviesk!
Šventoji Dvasia
Visagali Amžinasis Dieve, Tu teikeisi pagimdyti
mus iš naujo vandeniu ir Šventąja Dvasia ir atleidai
mums visas nuodėmes. Teikis ir toliau siųsti mums iš
dangaus savo septynias dovanas: Išminties ir
Supratimo, Patarimo ir Tvirtumo, Pažinimo ir
Maldingumo Dvasią ir pripildyk mus Šventos Baimės
Dvasia. Amen.
Antroji diena
Tėve vargstančių, nuženk, / Savo dovanas dalink,
Mūsų dvasią atgaivink!
Išminties dovana
Ateik, Šventoji Išminties Dvasia, atskleisk mums
dieviškas paslaptis, neapsakomą jų didingumą, galybę
ir grožį. Išmokyk mus mylėti jas labiau negu
praeinančius žemės džiaugsmus ir malonumus. Padėk
jas įgyti, branginti ir amžinai jomis džiaugtis. Amen.
Trečioji diena
Sielų tu ramintojas, / Svečias atlankytojas,
Mielas atgaivintojas.
Supratimo dovana
Ateik, Šventoji Supratimo Dvasia, ir apšviesk mūsų
protus, kad pažintume ir įtikėtume visas Išganymo
paslaptis ir nusipelnytume regėti garbingą amžinąją
šviesą, o joje išvysti Tave su Tėvu ir Sūnumi. Amen.
Ketvirtoji diena
Darbuose Tu - poilsis, / Kaitroje Tu - atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
Patarimo dovana
Ateik, Šventoji Patarimo Dvasia, padėk mums ir
lydėk kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje, kad
visada vykdytume Tavo valią. Palenk mūsų širdis į
visa, kas gera. Nugręžk jas nuo visokio blogio ir kreipk
mūsų žingsnius tiesiu Tavo įsakymų keliu į tikslą -
amžinąjį gyvenimą, kurio trokštame visa širdimi.
Amen.
Penktoji diena
O šviesybe amžina, / Skaidrink sielos gilumą,
Stiprinki tikėjimą!
Tvirtumo dovana
Ateik, Šventoji Tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas
sunkumų ir išbandymų valandose, remk mūsų pastangas
siekti šventumo, stiprink silpnumuose, duok drąsos
atsispirti piktojo puolimams, kad niekuomet nebūtume
nugalėti ir neatsiskirtume nuo Tavęs, mūsų Dievo, mūsų
didžiausiojo Gėrio. Amen.
Šeštoji diena
Be Tavųjų dovanų / Viskas žmoguje skurdu
Viskas - atvira žaizda.
Pažinimo dovana
Ateik, Šventoji Pažinimo Dvasia, ir padėk mums aiškiai
matyti Tėvo valią. Parodyk mums žemiškų dalykų
niekingumą, kad suprastume, kokie jie tušti, ir naudotumės
jais tik Tavo garbei ir savo išganymui, pro juos matytume
Tave ir Tavo amžinąjį atlygį. Amen.
Septintoji diena
Nuvalyk, kas sutepta, / Laistyk, kas išdeginta,
Gydyk tai, kas sužeista.
Maldingumo dovana
Ateik, Šventoji Maldingumo Dvasia, ir apvaldyk mūsų
širdis. Įžiebk jose tokią Dievo meilę, kad mes su džiaugsmu
tik Jam tarnautume ir dėl Jo mielai paklustume visiems
savo teisėtiems vyresniesiems. Amen.
Aštuntoji diena
Atitrauk mus nuo klaidų / dvasios šalty duok jėgų,
Tiesink vingius mūs takų.
Baimės dovana
Ateik, Šventoji Dievo Baimės Dvasia, į mūsų širdies
gelmes, kad visuomet turėtume prieš akis Tave, mūsų
Viešpatie Dieve. Padėk mums išvengti visko, kas galėtų
Tave įžeisti ir padaryk mus vertus pasirodyti Tavo
Dieviškosios didybės akivaizdoje danguje, kur Tu, būdamas
Dievas, su Tėvu ir Sūnumi gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Devintoji diena
Duok mums mylintiems Tave, / Tikintiems Tava galia, /
Dovanas septynerias! / Duok dorybių atpildą, / Siųsk laimingą
pabaigą, / Kviesk į džiaugsmą amžiną! Amen. Aleliuja!
Šventosios Dvasios Vaisiai
Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk mūsų širdis Savo
Dieviškaisiais vaisiais: meile, džiaugsmu, ramybe,
kantrumu, malonumu, gerumu, tikėjimu, ištikimybe,
romumu, meilumu, kuklumu ir susivaldymu, kad
niekuomet nepavargtume tarnauti Dievui, bet vis
ištikimiau paklusdami Tavo įkvėpimams,
nusipelnytume amžinai susivienyti su Tavimi Tėvo ir
Sūnaus meilėje. Amen.

 

Litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų,
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia,
Supratimo ir išminties Dvasia,
Patarimo ir tvirtumo Dvasia,
Žinojimo ir mokslo Dvasia,
Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,
Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,
Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,
Kantrybės ir ištvermės Dvasia,
Gerumo ir gailestingumo Dvasia,
Skaistybės ir santūrumo Dvasia,
Ištikimybės ir teisumo Dvasia,
Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,
Bažnyčios saugotoja ir vadove,
Žmonių širdžių tyrėja,
Dangaus malonių dalytoja,
Nuliūdusiųjų ramybe,
Amžinoji šviesa,
Šventoji ugnie,
Gyvybės versme,
Dvasios balzame,
Angelų džiaugsme,
Patriarchų šviesa,
Pranašų įkvėpėja,
Apaštalų mokytoja,
Kankinių tvirtume,
Išpažinėjų paguoda,
Mergelių nekaltume,
Visų šventųjų laime,
Būk mums maloningas,
Nuo visokio blogio
Nuo visokių nuodėmių
Nuo pikto priešo pagundų,
gelbėk mus, Viešpatie,

Nuo klaidų ir melo
Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto
Nuo netikėjimo ir prietarų
Nuo tuščio smalsumo ir tingumo
Nuo neskaisčių polinkių
Nuo per didelio pasitikėjimo savimi
Nuo nusiminimo ir vilties netekimo
Nuo prieštaravimo pažintai tiesai
Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies
Teismo dieną
Mes nusidėjėliai, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,
Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,
Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis,
Klaidas pašalinti teikis,
Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje
išlaikyti teikis,
Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,
Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis,
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,
Visiems mums išganymą duoti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį!
Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią!
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!
Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai
visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios
malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai
mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Pasiaukojimas Šventajai Dvasiai
Amžinoji Dievo Dvasia! Parpuolę ant kelių
daugybės Dangaus liudytojų akivaizdoje, aukojame
Tau savo kūną ir sielą. Žavimės Tavo neapsakomu
kilnumu, Tavo neklystančiu teisingumu ir visagale
Tavo meile. Tu esi mūsų sielų tvirtybė ir šviesa. Tavyje
gyvename, judame ir esame. Mes trokštame niekada
nenuliūdinti Tavęs savo neištikimybe malonei ir visa
širdimi maldaujame, kad išvengtume ir mažiausio
nusikaltimo Tau. Maloningai saugok mūsų mintis ir
padaryk, kad visuomet būtume budrūs Tavo šviesai,
klausytume Tavo balso ir vadovautumės paslaptingais
Tavo įkvėpimais. Glaudžiamės prie Tavęs,
atsiduodame Tau ir prašome Tave: pasigailėk mūsų
silpnų ir globok mus. Apkabinę vinimis perkaltas
Jėzaus kojas, žvelgdami į penkias Jo žaizdas,
pasitikėdami brangiausiuoju Jo krauju, garbindami
atvertą Jo šoną, maldaujame Tave, Garbingoji Dvasia:
padėk mums, silpniems, visą laiką išlikti Tavo
malonėje, kad niekuomet Tau nenusidėtume. Šventoji
Dvasia, Šventoji Tėvo ir Sūnaus Dvasia, duok mums
malonę, kad visada ir visur galėtume Tau sakyti:
“Kalbėk Viešpatie, nes tavo tarnas klauso”. (1Sam
3,10)

 

Malda 7 šv. Dvasios dovanoms išmelsti
Viešpatie Jėzau, prieš žengdamas į Dangų, Tu
pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią Tavo pradėtam
apaštalų ir mokinių sielose darbui užbaigti ir atsiuntei
Ją pirmųjų Sekminių dieną. Teikis atsiųsti tą Šventąją
Dvasią ir mums, kad Ji ištobulintų mūsų sielose Tavo
malonės ir meilės veikimą. Atsiųsk mums Išminties
Dvasią, kad neprisirištume prie žemiškų gėrybių ir
trokštume vien tik amžinųjų. Atsiųsk Supratimo
Dvasią, kad apšviestų mūsų protus dieviška tiesa.
Atsiųsk Patarimo Dvasią, kad pasirinktume
saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti Dangų.
Atsiųsk Tvirtumo Dvasią, kad pajėgtume nešti savo
kryžių ir ryžtingai nugalėtume visas išganymo kliūtis.
Atsiųsk Pažinimo Dvasią, kad geriau pažintume
Dievą ir save, kad vis tobuliau suvoktume šventumo
kelią. Atsiųsk Maldingumo Dvasią, kad vis su
didesniu džiaugsmu tarnautume Dievui. Atsiųsk
Baimės Dvasią, kad būtume perimti meilingos
pagarbos Dievui ir neišdrįstume daryti to, kas Jam
nepatinka. Paženklink mus, Brangusis Viešpatie, tikrų
Savo mokinių ženklu ir gaivink mus Savo Dvasia
kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Amen.

“Šventoji Dvasia, mano sielos siela, aš Tave garbinu.
Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane.
Pasakyk man, ką turiu daryti ir įsakyk tai daryti. Aš
pasižadu paklusti Tau ir priimu visa, kam tik leisi mano
gyvenime įvykti, tik padėk man pažinti Tavo
valią.“ (Kardinolas D.J.Mercier)

Pasiaukojimo Dievo Gailestingumui aktas

O gailestingasis Jėzau, Tavo gerumas yra begalinis ir Tavo malonių turtai neišsemiami. Visiškai pasikliauju
Tavo gailestingumu, kuris yra didesnis už visus Tavo darbus. Visiškai ir be jokių išlygų atiduodu save Tau,
kad tokiu būdu galėčiau gyventi tavyje ir siekti krikščioniško tobulumo.
Noriu aukštinti Tavo gailestingumą, su džiaugsmu darydamas gailestingumo darbus tiek sielai, tiek kūnui,
ypač stengdamasis paskatinti atsiversti nusidėjėlius ir teikdamas susitaikinimą tiems, kuriems jo labiausiai
reikia – ligoniams ir kenčiantiesiems.
Saugok mane, Jėzau, nes priklausau tik Tau ir Tavo garbei. Baimę, kurią patiriu įsisąmonindamas savo
nuodėmingumą, aš nugaliu visiškai pasitikėdamas Tavo gailestingumu. Tegul visi žmonės laiku pažįsta
begalinio Tavo gailestingumo gelmes, tegul juo pasitiki ir šlovina jį per amžius. Amen

Prašant meilės Dievui

Mielasis Jėzau, uždek mano meilę Tau ir perkeisk mane į save, pripildyk mane dieviškumo, kad Tau patiktų
mano darbai; tegul tai padaro Šventosios Komunijos, kurią kasdien priimu, galia. Amen. (Dien., 1289)

Susitaikinimo pamaldoms ir adoracijai

š Pradžios knygos.
Pr 18, 23-32
23 Abraomas priėjo arčiau ir tarė: „Argi iš tikrųjų kartu su nedorėliu pražudysi teisųjį? 24 Jei mieste rastųsi
penkiasdešimt teisiųjų, nejau pražudytum tą vietą ir neatleistum dėl penkiasdešimt mieste esančių teisiųjų?
25 Ne tavo būdas daryti tokį dalyką žudyti teisųjį kartu su nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų nedorėliui! Tai ne
tavo būdas! Argi tas, kuris yra visos žemės Teisėjas, nesielgs teisingai?“ 26 VIEŠPATS atsakė: „Jei rasiu
Sodomos mieste penkiasdešimt teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos šios vietos“. 27 O Abraomas vėl tarė:
„Žiūrėk, kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI, būdamas dulkė ir pelenai. 28 O jeigu trūktų penkių ligi penkiasdešimt
teisiųjų? Argi dėl tų penkių sunaikintum visą miestą?“ Jis atsakė: „Nesunaikinsiu, jei rasiu ten keturiasdešimt
penkis.“ 29 Bet jis vėl kalbėjo, sakydamas: „O jei keturiasdešimt?“ Jis atsakė: „Dėl keturiasdešimt to
nedarysiu.“ 30 „Tenesupyksta ant manęs VIEŠPATS, tarė jis, kad aš toliau kalbu. O jei trisdešimt?“ Jis
atsakė: „Nedarysiu, jeigu rasiu trisdešimt.“ 31 Jis tarė: „Žiūrėk, kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI. O jei ten
rastųsi dvidešimt?“ Jis atsakė: „Ir dėl dvidešimt nesunaikinsiu.“ 32 Tuomet jis tarė: „Tenesupyksta ant manęs
VIEŠPATS, kad dar kalbėsiu. O jei dešimt?“ „Nesunaikinsiu dėl dešimt,“ atsakė jis.


Iš šv. Faustinos dienoraščio.
Vienu momentu, Viešpats leido man pažinti visas tą dieną padarytas nuodėmes. Iš nuostabos apalpau, ir
nors pažįstu Dievo gailestingumo gelmę, nustebau, kad Dievas dar leidžia žemei egzistuoti. Ir dar Viešpats
leido man suprasti, kas palaiko žemės buvimą- išrinktosios sielos. Kai išrinktųjų laikas ateis, pasaulis praeis.
Kai kartą Viešpatį Jėzų paklausiau, kaip gali iškentėti tiek pažeminimų ir įvairių nusikaltimų, ir nebausti
nusikaltėlių, atsakė man Viešpats: „Bausmei turiu amžinybę, o dabar pratęsiu jiems gailestingumo laiką, bet
vargas jiems, jei nepažins mano atėjimo meto. Nenoriu bausti skausmuose skęstančios žmonijos, bet noriu
ją pagydyti, priglausdamas prie savo gailestingos širdies. Bausmes naudoju, kai mane jie patys priverčia.
Mano ranka nenoriai ima teisingumo kardą; prieš teisingumo dieną siunčiu gailestingumo dieną.
Giesmė…
Iš šv. Faustinos dienoraščio.
Viduje, sielos gelmėje, pažinau, koks yra nuodėmės baisumas, netgi mažiausias kaip kankina Jėzaus sielą.
Norėčiau tūkstantį pragarų kęsti negu nusidėti nors ir mažiausia kasdiene nuodėme.
Vieną dieną išvydau du kelius; vienas kelias platus, smėliu ir gėlėmis išbertas, pilnas džiugesio ir muzikos,
bei įvairių malonumų. O to kelio pabaigoje žiojėjo baisi bedugnė, pragaro gelmės. Tos sielos apakintos,
apsvaigintos, į tą gelmę krito, kaip žengė tuo keliu taip ir sukrisdavo. O jų tiek daug, kad neįmanoma
suskaičiuoti.
Ir regėjau kitą kelią, greičiau takelį, nes buvo siauras ir erškėčiuotas bei akmenuotas, o žmonės juo ėjo su
ašaromis akyse bei kentėdami. Vieni ant tų akmenų parkrisdavo, bet iškarto keldavosi ir eidavo toliau. O to
kelio pabaigoje – nepaprastai gražus sodas, pilnas laimės, ir visos tos sielos ten įeidavo. Tuoj pat tuo
momentu pamiršdavo apie savo kančias.
Viešpats man tarė: „Prašyk to kenčiančioms sieloms: kai siela pamato ir pažįstą savo nuodėmių sunkumą,
kai prieš jos akis atsiveria visas baisumas, kuriame ji yra, tegu neišsigąsta, bet su pasitikėjimu tepuola į
mano gailestingumo glėbį, kaip vaikas į mylimos motinos rankas. Šios sielos turi pirmenybę mano
gailestingoje širdyje, jos turi pirmenybę į mano gailestingumą. Pasakyk, kad nei viena siela, kuri šaukiasi
mano gailestingumo, nebuvo nuvilta ir nepatyrė pažeminimo. Ypatingai artimos man tos sielos, kurios pasitiki
mano gerumu. O jei nuodėmingieji pažintų mano gailestingumą, jų tokia daugybė nežūtų. Kalbėk pasauliui
apie mano gailestingumą. Tegu visa žmonija pažįsta mano gailestingumą. Tai paskutiniųjų laikų ženklas, po
jo ateis teisingumo diena. Kol laikas, tebėga prie mano gailestingumo, tegu naudojasi krauju ir vandeniu,
kuris ištryško iš mano šono“.
Malda
Viešpatie Jėzau Kristau, priekaištai šiai žemei garsiai skelbiami, nes jos gyventojai yra labai sunkiai nusidėję.
Mes, pasitikėdami tavo begaliniu gailestingumu, meldžiame atleidimo malonės.
Į kreipinius atsakysime – Atleisk man, Viešpatie
Už tikėjimo, meilės ir pasitikėjimo tavo gailestingumu trūkumą.
Už lengvabūdžius krikščionis, nepriimančius tavo malonės ir besipriešinančius tavo valiai.
Už atšalimą, nerūpestingumą ir tingumą tavo tarnyboje.
Už Šv. Mišių sekmadieniais ir šventėmis apleidimą.
Už pasninko nesilaikymą ir nesaikingumą valgant bei geriant.
Už nerūpestingumą auklėjant vaikus.
Už negimusių kūdikių žudymą ir žmogiškos gyvybės negerbimą.
Už išlaidumą ir kuklumo trūkumą.
Už tėvų ir sutuoktinių nuodėmes.
Už pykčio, neapykantos ir pavydo nuodėmes.
Už materialiai ar dvasiškai padarytą žalą artimiesiems.
Už meilės ar pasiaukojimo trūkumą.
Už puikybę, pavydą ir nuodėmingą žvilgsnį.
Už dvasininkijos ir šventų vietų negerbimą.
Už atmestiną atgailos sakramento šventimą.
Už lengvabūdiškumą švenčiant šventuosius sakramentus.
Už vilties į Dieviškąjį gailestingumą praradimą.
Už instinktų tenkinimą bei susilaikymo trūkumą.

Malda
O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai
pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet
didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų,
mūsų Viešpatį. Amen.
Giesmė...
Dievo Gailestingumo šventovė.

Prašant laimingos mirties

O Jėzau gailestingasis, ištiestas ant kryžiaus, atmink mūsų mirties valandą! O gailestingiausioji Jėzaus
Širdie, atverta ietimi, paslėpk mane paskutiniąją mirties valandą! O Kraujau ir Vandenie, kuris ištryško iš
Jėzaus širdies kaip neišmatuojamo gailestingumo versmė man mano mirties valandą! Mirštantis Jėzau,
gailestingumo garante, sušvelnink Dievo rūstybę mano mirties valandą. ( Dien. 813)

Malda už kunigus

 

Malda už kunigus
Viešpatie Jėzau,
Esantysis Švenčiausiajame Sakramente
Ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo kuniguose,
Padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai
Būtų vien Tavo žodžiai,
O jų gyvenimas -
Tikras Tavo gyvenimo atspindys.
Padaryk, kad jie būtų vyrai,
Kurie kalba Dievui tautos vardu,
O Dievo tautai byloja apie Dievą.
Tegu jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip,
Kaip ji to prašo.
Padaryk juos
Šiuolaikiškais amžinybės liudytojais,
Kurie Tavo pėdomis keliauja istorijos keliais,
Visiems darydami gera.
Padaryk,
Kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų,
Uoliai atsilieptų į savo pašaukimą
Ir atliktų savo misiją.
Tegu jie būna aiškus kunigo tapatybės atspindys
Ir gyvena džiaugdamiesi gauta dovana.
Meldžiame, kad Tavo Šventoji Motina Marija,
Visą gyvenimą Tave lydėjusi,
Visada būtų šalia Tavo kunigų.
Amen.
Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.