Maldos

Malda – kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti bei padėka už tai.

Dievo Gailestingumo vaikinkėlis

Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.

Pradžioje kalbame „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu Dievą Tėvą“.

Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame:
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais kalbame:
Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Baigus rožinį, meldžiame:
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (Kartojama 3 kartus)
O kraujau ir vandenie, kuris ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo versmė, pasitikiu Tavim. (Kartojama 1 kartą)

Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį ir mus, kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13-14 d.

Dievo Gailestingumo novena

Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo jūroje. Taip paguosi mane, giliai liūdintį dėl prarastų sielų.

Gailestingiausias Jėzau, kurio savybė yra mūsų gailėtis ir mums atleisti, žiūrėk ne į mūsų nuodėmes, bet į mūsų pasitikėjimą begaliniu Tavo gerumu ir priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę, ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. Maldaujame Tavęs per Tavo meilę, kuri Tave sieja su Tėvu ir Šventąja Dvasia.

O Dievo gailestingumo visagalybe,
Nuodėmingo žmogaus išgelbėjime,
Tu esi gailestingumas ir gailesčio jūra,
Padedi tam, kuris Tavęs nuolankiai prašo.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į visą žmoniją, kuri yra uždaryta gailestingiausioje Jėzaus Širdyje, – o ypač į vargšus nusidėjėlius – ir dėl Jo sopulingos kančios parodyk mums savo gailestingumą, kad Tavo gailestingumo visagalybę šlovintume per amžių amžius. Amen.

Šiandien atvesk man kunigų bei vienuolių sielas ir panardink jas į neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie davė man stiprybės ištverti karčią kančią, per juos kaip latakais žmonėms liejasi mano gailestingumas.

Gailestingiausias Jėzau, iš kurio kyla visa, kas gera, pagausink mumyse malonę, idant vertai darytume gailestingumo darbus, kad tie, kurie į mus žiūri, šlovintų gailestingumo Tėvą, kuris yra danguje.

Dievo gailestingumo versmė

Yra tyrose širdyse,

Išmaudytos gailestingumo jūroje,

Šviečiančios kaip žvaigždės, šviesios kaip aušra.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į savo vynuogyno išrinktųjų būrį, į kunigų sielas bei vienuolių sielas, ir gausiai apdovanok juos savo palaiminimu, o dėl jausmų savo Sūnaus Širdies, kurioje jie yra uždaryti, gausiai suteik jiems savo šviesos, idant galėtų kitus vesti išganymo keliais, kad kartu giedotų Tavo begalinio gailestingumo šlovę per amžius amžinuosius. Amen.

Šiandien atvesk man visas pamaldžias bei ištikimas sielas ir panardink jas mano gailestingumo jūroje; šios sielos mane guodė kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris gausiai teiki visiems malonių iš savo gailestingumo lobyno, priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. To maldaujame Tavęs dėl nesuvokiamos Tavo meilės, kuria Tavo Širdis liepsnoja dangiškajam Tėvui.

Tavo gailestingumo stebuklai yra neperprantami,
Jų nesuvoks nei nusidėjėlis, nei teisusis,
Į visus žvelgi gailestingom akim
Ir visus patrauki į savo meilę.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į ištikimas sielas kaip į savo Sūnaus paveldą ir dėl Jo sopulingos kančios suteik jiems palaiminimo bei apgaubk juos savo nuolatine globa, kad neprarastų meilės ir šventojo tikėjimo lobio, bet kad su visu angelų ir šventųjų būriu šlovintų Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos galvojau savo karčios kančios metu, o būsimasis jų uolumas paguodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi viso pasaulio šviesa, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę visus pagonis, kurie Tavęs dar nepažįsta; tegul juos apšviečia Tavo malonės spinduliai, kad ir jie kartu su mumis šlovintų Tavo gailestingumo stebuklus, ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės.

Tegul Tavo meilės šviesa

Apšviečia sielų tamsybes.

Padaryk, kad šios sielos pažintų Tave

Ir kartu su mumis šlovintų Tavo gailestingumą.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į pagonių ir tų, kas Tavęs dar nepažįsta, sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Patrauk juos į Evangelijos šviesą. Šios sielos nežino, kokia didžiulė laimė yra Tave mylėti; padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą per amžius amžinuosius. Amen.

Šiandien atvesk man eretikų bei atskilusiųjų sielas ir panardink juos mano gailestingumo jūroje; karčios kančios metu jie draskė mano kūną ir širdį, tai yra mano Bažnyčią. Kai grįžta į vienybę su Bažnyčia, gyja mano žaizdos, ir taip palengvina mano kančią.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gerumas, Tu neatsakysi šviesos Tavęs prašantiesiems, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę eretikų bei atskilusiųjų sielas ir savo šviesa patrauk juos vienybėn su Bažnyčia, ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės, bet padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą.

Ir dėl tų, kurie suplėšė Tavo vienybės drabužį,

Iš Tavo širdies liejasi gailestingumo srovė.

Tavo gailestingumo visagalybė, o Dieve,

Ir šias sielas gali išvest iš klaidos.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į eretikų ir atskilusiųjų sielas, kurie iššvaistė Tavo gėrybes ir piktnaudžiavo Tavo malonėmis, užsispyrę laikydamiesi savo klaidų. Žvelk ne į jų klaidas, bet į savo Sūnaus meilę ir Jo karčią kančią, kurią iškentė dėl jų, nes ir jie yra uždaryti gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Padaryk, kad ir jie šlovintų didžiulį Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Šiandien atvesk man romias ir nuolankias sielas bei mažų vaikų sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos panašiausios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, kurie budės prieš mano altorių. Ant jų išlieju malonių sroves. Mano malonę priimti pajėgi tik nuolanki siela, nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikėjimu.

Gailestingiausias Jėzau, kuris pats pasakei: mokykitės iš manęs, nes esu romus ir nuolankios širdies – priimk į gailestingiausios savo Širdies buveinę romias bei nuolankias sielas ir mažų vaikų sielas. Šios sielos žavi visą dangų ir ypač patinka dangiškajam Tėvui, jos yra puokštė prieš Dievo sostą, kurios kvapu pats Dievas džiaugiasi. Šios sielos turi nuolatinę buveinę gailestingiausioje Jėzaus Širdyje ir nepaliaujamai gieda meilės bei gailestingumo himną per amžius.

Siela tikrai nuolanki ir romi

Jau čia, žemėje, rojum alsuoja,

O nuolankios jos širdies kvapu

Žavisi pats Kūrėjas.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į romias, nuolankias sielas ir į mažų vaikų sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausios Jėzaus Širdies buveinėje. Šios sielos yra panašiausios į Tavo Sūnų, šių sielų kvapas kyla nuo žemės ir siekia Tavo sostą. Gailestingumo ir visokio gerumo Tėve, maldauju Tavęs dėl Tavo meilės bei palankumo šioms sieloms laimink visą pasaulį, idant visos sielos drauge giedotų šlovindamos Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai sielvartavo dėl mano kančios ir labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano gailestingos širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną ypač ginsiu jos mirties valandą.

Gailestingiausias Jėzau, kurio Širdis yra pati meilė, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę sielas, kurios ypač garbina ir šlovina Tavo gailestingumo didybę. Šios sielos yra galingos paties Dievo stiprybe; per didžiausius vargus ir prieštaravimus eina pirmyn pasitikėdamos Tavo gailestingumu, šios sielos yra vienybėje su Jėzumi ir neša žmoniją ant savo pečių. Šios sielos nebus griežtai teisiamos, bet mirties valandą jas apglėbs Tavo gailestingumas.

Siela, kuri šlovina savo Viešpaties gailestingumą,

Yra ypatingai Jo mylima.

Ji nuolat yra prie gyvosios versmės

Ir semiasi malonių iš Dievo gailestingumo.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingumo akimis į sielas, kurios garbina ir šlovina svarbiausią Tavo savybę, tai yra neišmatuojamą Tavo gailestingumą, – kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Šios sielos yra gyvos Evangelija, jų rankos pilnos gailestingumo darbų, o jų siela, kupina džiaugsmo, gieda gailestingumo giesmę Aukščiausiajam. Maldauju Tavęs, Dieve, parodyk savo gailestingumą pagal jų viltį ir pasitikėjimą Tavimi, tegul jiems išsipildo pažadas Jėzaus, kuris pasakė: „Sielos, kurios garbins šį neišmatuojamą mano gailestingumą, – aš pats jas ginsiu gyvenime, o ypač mirties valandą kaip savo garbę.“ Amen.

Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime, ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą. Imk iš mano Bažnyčios lobyno visus atlaidus ir aukok už jas… O, jei tik žinotum jų kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.

Gailestingiausias Jėzau, kuris pats sakei, kad nori gailestingumo, štai atvedu į Tavo gailestingiausios Širdies buveinę skaistyklos sielas – sielas, kurias Tu labai myli, bet kurios privalo atlyginti Tavo teisingumui – tegul vandens ir kraujo srovės, kurios ištryško iš Tavo Širdies, užgesina skaistyklos ugnies liepsnas, kad ir ten būtų garbinamas Tavo gailestingumas.

Iš baisios skaistyklos ugnies kaitros

Kyla aimana į Tavąjį gailestingumą

Ir patiria paguodą, palengvėjimą bei atvėsį

Dėl išsiliejusios kraujo ir vandens srovės.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į skaistykloje kenčiančias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Maldauju Tavęs dėl Jėzaus, Tavo Sūnaus, sopulingos kančios ir dėl viso sielvarto, kuriuo buvo užlieta Jo švenčiausia siela, parodyk savo gailestingumą sieloms, į kurias žvelgi teisingai; nežiūrėk į jas kitaip, tik per Jėzaus, brangiausio Tavo Sūnaus, žaizdas, nes tikime, kad Tavo gerumas ir gailestingumas yra neišmatuojamas. Amen.

Šiandien atvesk man drungnas sielas ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sodelyje mano sielai sukėlė drungna siela. Dėl jos pasakiau: „Tėve, atitolink nuo manęs šią taurę, jei tokia yra Tavo valia.“ – Paskutinis gelbėjimosi ratas joms yra griebtis mano gailestingumo.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gailestingumas, į Tavo gailestingiausios Širdies buveinę atvedu drungnas sielas, tegul šioje tyros Tavo meilės ugnyje sušyla šios suledėjusios sielos, kurios panašios į lavonus ir kelia Tau pasišlykštėjimą. O Jėzau gailestingiausias, pasitelk savo visagalybę ir patrauk jas į patį savo meilės ugnies karštį, ir apdovanok jas šventa meile, nes Tu viską gali.

Ugnis ir ledas susijungt negali,

Nes arba ugnis užges, arba ledas ištirps.

Bet Tavo gailestingumas, o Dieve,

Dar didesniam skurdui gali padėt.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į atvėsusias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Gailestingumo Tėve, maldauju Tavęs dėl Tavo Sūnaus kančios kartumo ir trijų valandų Jo agonijos ant kryžiaus, leisk, kad ir jos šlovintų Tavo gailestingumo bedugnę… Amen.

Švenčiausios Mergelės Marijos rožinis

Įžanga skirta pasiruošti ir nusiteikti susitikimui, maldai. Paprastai pradedama Kryžiaus ženklu, malda „Tikiu į Dievą Tėvą…”, „Tėve mūsų…”, 3 „Sveika Marija”, „Garbė Dievui Tėvui”.

I dalis. Džiaugsmo slėpiniai (pirmadienį ir šeštadienį)

Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi (Lk 1, 26-31).

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“( Lk 1, 39-45).

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje (Lk 2, 1-7).

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui,  – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, –  ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus.

 Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja,  Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:

 „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,

 nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,

 kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:

šviesą pagonims apšviesti

ir tavosios Izraelio tautos garbę“ (Lk 2,22-32).

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje (Lk 2, 41-51).

II dalis. Šviesos slėpiniai (ketvirtadienį)

Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt3, 13-17).

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį (Jn 2,1-11).

Keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir, padarę skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: „Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!“ Tenai sėdėjo keletas Rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: „Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!“ Jėzus, iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: „Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau – ar pasakyti paralyžiuotam: ‘Tau atleidžiamos nuodėmės’, ar liepti: ‘Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok’? Bet, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes, – čia jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!“ Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: „Tokių dalykų mes niekad nesame matę“ (Mk 2, 3-12).

Praslinkus maždaug aštuonioms dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, gera mums čia būti! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“(Lk 9, 28- 35).

Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo karalystėje“. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė: „Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolei ateis Dievo karalystė“. Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“ Lk (22, 14-20).

III dalis. Kančios slėpiniai (antradienį ir penktadienį)

Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos“. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“ Jis sugrįžo pas mokinius ir, radęs juos miegančius, tarė Petrui: „Negalėjote nė vienos valandos pabudėti su manimi? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: „Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia!“ Sugrįžęs vėl rado juos snaudžiančius – jų akys buvo mieguistos. Tuomet, palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: „Jūs vis dar miegate ir ilsitės… Štai atėjo valanda, kai Žmogaus Sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat“(Mt 26, 36-46).

Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“. Pilotas dar paklausė: „O kas yra tiesa?!“ Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: „Aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių?“ Tada jie ėmė šaukti: „Ne šitą, bet Barabą!“ O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų (Jn 18, 37-19,1).

Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: „Sveikas, žydų karaliau!“ Ir daužė jam per veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams: „Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės“. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurine skraiste. Pilotas tarė: „Štai žmogus!“ Aukštieji kunigai ir jų tarnai, pamatę jį, ėmė šaukti: „Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus!“ (Jn 19, 2-6).

Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų! Ateis dienos, kai sakys: ‘Laimingos nevaisingosios! Laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios!’ Tada sakys kalnams: Griūkite ant mūsų! ir kalvoms: Pridenkite mus! 31 Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuolio?“ Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai (Lk 23, 26-32).

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“ Tenai stovėjo indas, pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant yzopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią. (Jn 19, 25-30).

IV dalis. Garbės slėpiniai (trečiadienį ir sekmadienį)

Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’“ Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Moterys sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė Vienuolikai ir visiems kitiems (Lk 24, 1-9).

Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais 11 ir prabilo: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese – kiek leidžiama nueiti šabo dieną (Apd 1, 6-12).

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti (Apd 2, 1-4).

Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, – staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe.

Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus [kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis:

Pergalė sunaikino mirtį!
Kurgi, mirtie, tavoji pergalė?
Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!
Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas.

Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų(1 Kor 15, 51-57).

Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai didžiulis ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų (Apr 12, 1-6).

Litanijos

Litanijos yra saviti religinės poezijos kūriniai – ilga eilė kreipinių, dažniausiai paimtų iš Šventojo Rašto, su besikartojančiais atsakymais. Maldinga siela čia išlieja savo susižavėjimą Išganytojo kilnumu ir darbais, šventųjų dorybėmis, kartu dėkoja ir maldauja.

Kalbant Litanijas į šventuosius, prašoma jų užtarimo, globos, palaimos, meldžiama malonių.

Litanijos

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia,| pasigailėk mūsų!

Supratimo ir išminties Dvasia,
Patarimo ir tvirtumo Dvasia,
Žinojimo ir mokslo Dvasia,
Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,
Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,
Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,
Kantrybės ir ištvermės Dvasia,
Gerumo ir gailestingumo Dvasia,
Skaistybės ir santūrumo Dvasia,
Ištikimybės ir teisumo Dvasia,
Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,
Bažnyčios saugotoja ir vadove,
Žmonių širdžių tyrėja,
Dangaus malonių dalytoja,
Nuliūdusiųjų ramybe,
Amžinoji šviesa,
Šventoji ugnie,
Gyvybės versme,
Dvasios balzame,
Angelų džiaugsme,
Patriarchų šviesa,
Pranašų įkvėpėja,
Apaštalų mokytoja,
Kankinių tvirtume,
Išpažinėjų paguoda,
Mergelių nekaltume,
Visų šventųjų laime,

Būk mums maloningas, | gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokio blogio
Nuo visokių nuodėmių
Nuo pikto priešo pagundų
Nuo klaidų ir melo
Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto
Nuo netikėjimo ir prietarų
Nuo tuščio smalsumo ir tingumo
Nuo neskaisčių polinkių
Nuo per didelio pasitikėjimo savimi
Nuo nusiminimo ir vilties netekimo
Nuo prieštaravimo pažintai tiesai
Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies
Teismo dieną

Mes nusidėjėliai, | meldžiam Tave, išklausyk mus!
Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,
Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,
Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis,
Klaidas pašalinti teikis,
Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis,
Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,
Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis,
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,
Visiems mums išganymą duoti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį!
Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią!
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. Amen.

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, | pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi!
Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Atsilyginimo malda

(Kalbama per Švč. Jėzaus Širdies šventę ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais)

GERASIS JĖZAU! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis.

Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai pasielgę, labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia būtum mums gailestingas. Mes trokštame ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie toli nuklydę nuo išganymo kelio, arba visiškai nenori Tavęs pripažinti savo ganytoju ir vadu, arba užmiršę krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų Tavo įsakymų. Už visas tas smerktinas nedorybes, mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti.

Kad atsiteistume už visus Dievo garbės įžeidimus ir žmonių papiktinimus, mes tau skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią Tu Dievui Tėvui paaukojai prikaltas prie kryžiaus, o dabar kasdien atnaujini ant mūsų altorių šventosiose Mišiose; prie jos jungiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos, visų šventųjų ir visų dorų tikinčiųjų permaldavimus.

Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, už Tavo didžios meilės nepaisymą, Tavo malonės remiami, nuoširdžiai ryžtamės, kiek tik pajėgsime, atlyginti tvirtu tikėjimu, tyru gyvenimu, tiksliu Evangelijos įsakymų, ypač meilės įsakymo, vykdymu. Be to, visomis jėgomis stengsimės neleisti, kad Tave kas vėl įžeidinėtų, ir rūpinsimės, kad kuo daugiau žmonių Tave išpažintų.

Meldžiame Tave, maloningasis Jėzau, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, žmonijos kalčių Atitaisytojai ir mūsų Tarpininkei, priimk šį laisvos valios atsilyginimo norą ir didžiąja ištvermės malone padėk mums, kad ligi pat mirties būtume Tau ištikimi ir pagaliau visi nueitume į Tėvynę, kur Tu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

(Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželines pamaldas)

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.

Viešpatie, pasigailėk. Kristau, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk.
Jėzau, dieviškasis mūsų Išganytojau, | mylime Tave.
Jėzau, Švenčiausiajame Sakramente už mus pasiaukojęs,
Jėzau, mūsų šventovių tabernakuliuose paniekintas ir užmirštas,
Jėzau, baisiomis šventvagystėmis išniekintas ir išjuoktas,
Jėzau, Tavo tarnų tinkamai nepagerbtas,
Jėzau, netikinčiųjų išjuoktas ir persekiojamas,
Jėzau, Tavo kunigų asmenyje šmeižiamas ir nepripažįstamas,
Jėzau, Tau pašvęstų sielų išduotas,
Jėzau, nedoro pasaulio spaudos neigiamas,
Jėzau, iš šeimų ir mokslo įstaigų išvaromas,
Jėzau, pakelių ir sodybų kryžiuose sulaužytas ir degintas,
Jėzau, viso pasaulio nedorybių baisiai įžeistas ir nuolat įžeidžiamas,
Už savo nuodėmes | permaldauti Tave, Viešpatie, trokštame.
Už Tavo meilės žmonijai paniekinimą,
Už Tavo Kryžiaus ir kančios paniekinimą,
Už Tavo mylimai Motinai sukeltus skausmus,
Už Tavo šventųjų ir tikinčiųjų niekinimą,
Už dvasininkijos abejingumą, atšalimą ir taikstymąsi su pasaulio nuomone,
Už šventovių uždarymus ir kunigų persekiojimus,
Už pradėtų vaikelių žudymą,
Už bedievišką vaikų auklėjimą,
Už jaunimo moralinį palaidumą ir visišką Tavęs užmiršimą,
Už šeimų pakrikimą ir neištikimybes,
Už šventų dienų nepaisymą,
Už nepadorias madas ir šokius,
Už papiktinimus spaudoje ir mene,
Už girtuokliavimus ir nedorus lėbavimus,
Už keiksmus ir piktžodžiavimus,
Už puikybę, pyktį ir pavydą,
Už šmeižtus ir apkalbas,
Už nusikaltimus Dievo ir artimo meilei,
Už nusikaltimus teisingumui,
Už viso pasaulio visų laikų nuodėmes,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
Melskimės. Mūsų nedorybių įskaudintoji Jėzaus Širdie, Tavo akivaizdoje norime apverkti
savo ir nelaimingų mūsų brolių atšalimą ir kaltes. Maldaujame gailestingumo ir
atleidimo sau ir visam pasauliui. Trokštame paguosti Tave atlyginančia mūsų
meile, o mūsų gyvenimas ir mirtis tebūna permaldavimo aktu už visus Tavo
patiriamus įžeidimus. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, | melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina gailestingumo,*
Motina Dievo malonės,
Motina vilties,*
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Keliaujančiųjų priebėga,*
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Bernardo malda

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas

(Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną – trečiąjį šeštadienį po Sekminių – ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais)

MARIJA, GALINGOJI MERGELE, gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja, mes aukojamės Tavo Nekalčiausiai Širdžiai.

Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus.

Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jo skirtų vyskupų.

Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose.

Ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąja Komunija.

Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų Globėja, pažadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių, | pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe,
Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie,
Dievo gailestingume, iš Švenčiausios Trejybės slėpinio trykštanti versme,
Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neaprėpiamas,
Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė,
Dievo gailestingume, pranokstantis dangų,
Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltini,
Dievo gailestingume, gaubiantis visą visatą,
Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį Įsikūnijusio Žodžio Asmenyje,
Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus Širdies žaizdos,
Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus Širdis visiems, ypač nusidėjėliams,
Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios Ostijos įsteigimu,
Dievo gailestingume, įkūręs šventąją Bažnyčią,
Dievo gailestingume, veikiantis Šventojo Krikšto sakramente,
Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų,
Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą,
Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą,
Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą,
Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis,
Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis,
Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime,
Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems,
Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo,
Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltini,
Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi,
Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis,
Dievo gailestingume, vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus,
Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti,
Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime,
Dievo gailestingume, vienintele nusivylusiųjų viltie,
Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybe išgąsčiuose,
Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba,
Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės!
O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Juozapai, | melski už mus!
Garbingasis Dovydo palikuoni,
Patriarchų šviesybe,
Dievo Gimdytojos sužadėtini,
Atpirkėjo saugotojau*,
Drovusis Švenčiausiosios Mergelės saugotojau,
Dievo Sūnaus maitintojau,
Stropusis Kristaus gynėjau,
Kristaus tarne*,
Išganymo bendradarbi*,
Šventosios šeimos galva,
Juozapai teisingasis,
Juozapai tyrasis,
Juozapai išmintingasis,
Juozapai tvirtasis,
Juozapai klusnusis,
Juozapai ištikimasis,
Juozapai kantrusis,
Neturto mylėtojau,
Darbininkų pavyzdy,
Šeimos gyvenimo puošmena,
Nekaltųjų saugotojau,
Šeimų stiprybe,
Atrama sunkumuose*,
Vargdienių paguoda,
Ligonių viltie,
Tremtinių globėjau*,
Prislėgtųjų globėjau*,
Vargstančiųjų globėjau*,
Mirštančiųjų užtarėjau,
Piktųjų dvasių baime,
Šventosios Bažnyčios globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!
Ir visų savo turtų valdytoju!

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Malda į Šventąjį Juozapą

(Spalio mėnesį kalbama po rožinio)

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Kristaus, amžinojo Tėvo vienatinio Sūnaus, Kraujau, | išgelbėk mus!
Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio, Kraujau,
Kristaus, Naujojo ir Amžinojo Testamento, Kraujau,
Kristaus Kraujau, Alyvų sode sruvenęs žemėn,
Kristaus Kraujau, tekėjęs nuplakant,
Kristaus Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant,
Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus,
Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina,
Kristaus Kraujau, be kurio nėra atleidimo,
Kristaus Kraujau, eucharistini sielų gėrime ir apsiplovime,
Kristaus Kraujau, gailestingumo srove,
Kristaus Kraujau, piktosios dvasios nugalėtojau,
Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume,
Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga,
Kristaus Kraujau, skaistumo šaltini,
Kristaus Kraujau, svyruojančiųjų stiprybe,
Kristaus Kraujau, vargstančiųjų pagalba,
Kristaus Kraujau, verkiančiųjų paguoda,
Kristaus Kraujau, atgailaujančiųjų viltie,
Kristaus Kraujau, mirštančiųjų gyvybe,
Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir malonume,
Kristaus Kraujau, amžinosios laimės laide,
Kristaus Kraujau, skaistyklos vėlių vaduotojau,
Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Savo Krauju atpirkai mus, Viešpatie!
Ir padarei iš mūsų Dievo karalystę!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų Tu paskyrei pasaulio Atpirkėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik mums malonę, kad mes tą Kraują, kaip savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo visokių blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis amžinaisiais atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, | pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, Vienas Dieve,
Šventoji Marija, | melski už mus!
Šventoji Faustina, Dangiškojo Tėvo gailestingumo liudytoja,
Šventoji Faustina, nuolankioji Įsikūnijusio Gailestingojo – Jėzaus tarnaite,
Šventoji Faustina, paklusnusis Dvasios Sutaikintojos įranki,
Šventoji Faustina, pasitikinčioji Gailestingumo Motinos dukra,
Šventoji Faustina, Gailestingumo žinios patikėtinė,
Šventoji Faustina, ištikimoji Gailestingojo Jėzaus žodžių skelbėja,
Šventoji Faustina, didžioji Dievo Gailestingumo apaštale,
Šventoji Faustina, Dievo Gailestingumo turtų skelbėja,
Šventoji Faustina, dovana visam pasauliui,
Šventoji Faustina, Dievo gerumo kiekviename kūrinyje ieškotoja,
Šventoji Faustina, Dievo Įsikūnijimo paslapties adoruotoja,
Šventoji Faustina, Viešpaties mirties ir prisikėlimo paslaptyse dalyve,
Šventoji Faustina, vadove Kristaus kryžiaus kelionėje,
Šventoji Faustina, sutinkanti Jėzų sakramentuose,
Šventoji Faustina, sieloje susivienijusi su Dieviškuoju Jaunikiu,
Šventoji Faustina, Dievo Gailestingumo apšviestoji Marijos gyvenime,
Šventoji Faustina, Mistinio Kristaus Kūno – Bažnyčios mylėtoja,
Šventoji Faustina, tvirtoji tikėjime,
Šventoji Faustina, pasitikinti neišnykstančia viltimi,
Šventoji Faustina, degančioji meile,
Šventoji Faustina, tikro nuolankumo atvaizde,
Šventoji Faustina, vaikiško pasitikėjimo paprastume,
Šventoji Faustina, Dievo valios vygdymo pavyzdy,
Šventoji Faustina, pasiaukojančios tarnystės pavyzdy,
Šventoji Faustina, atsidavusi kunigų ir vienuolių sielų užtarėja,
Šventoji Faustina, vaikų ir jaunimo gynėja nuo blogio,
Šventoji Faustina, nusivylusiųjų ir paklydusiųjų viltie,
Šventoji Faustina, kenčiančiųjų ir ligonių stiprintoja,
Šventoji Faustina, pasiaukojančioji už nusidėjalius,
Šventoji Faustina, agonijoje esančių pasitikėjimo stiprintoja,
Šventoji Faustina, besirūpinančioji visų žmonių išganymu,
Šventoji Faustina, skaistykloje kenčiančiųjų užtarėja,
Šventoji Faustina, visam pasauliui gailestingumo meldžiančioji,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Faustina, kad žodžiais ir visu savo gyvenimu, skelbtume pasauliui Gailestingumo žinią.
Melskimės.
Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėkas už šv. Faustinos gyvenimą ir pasiuntinybę. Padėk mums jai
užtariant augti pasitikėjime Tavimi ir gailestingume savo artimui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventasis Antanai Paduvieti, | melski už mus!
Šventasis Dievo mylėtojau,
Dievo rūstybės permaldautojau,
Klusnusis Jėzaus mokiny,
Tikrasis Bažnyčios sūnau,
Bažnyčios papuošale,
Šventojo Pranciškaus ordino garbe,
Šventos išminties vyre,
Šventojo tikėjimo platintojau,
Klaidingų mokslų griovėjau,
Tikinčiųjų vadove,
Apaštališkasis pamokslininke,
Griežto gyvenimo atsiskyrėli,
Dorybių būste,
Skaistybės mylėtojau ir paveiksle,
Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,
Ypatingo pamaldumo vyre,
Vargšų ir našlaičių tėve,
Ligonių gydytojau,
Nuliūdusiųjų guodėjau,
Padėjėjau varguose ir nelaimėse,
Kalinių globėjau,
Keleivių vadove,
Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau,
Pagundų nugalėtojau,
Šlovingasis dangaus gyventojau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Antanai. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Įvairios maldos

Įvairios maldos, šventinės maldos, novenos, rinkiniai.

Maldos

Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo Širdies dūžiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis,
pulsavimu trokštu aukštinti Tavo, Švenčiausioji Trejybe, gailestingumą.
Trokštu visiškai persikeisti į Tavąjį gailestingumą ir tapti gyvu Tavo, Viešpatie, atspindžiu; tegul esminė Tavo
dieviška savybė – neišmatuojamas gailestingumas – per mano sielą ir širdį pasiekia artimą.
Padėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteisčiau
pagal išorę, bet įžvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau.
Padėk man, Viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, neabejinga jo skausmams
ir aimanoms.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet
kiekvienam atrasčiau paguodos ir atleidimo žodį.
Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš
mokėčiau daryti gera artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti
padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui.
Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam
neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piktnaudžiaujant mano gerumu.
Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. O mano Viešpatie, tegul manyje
pasilieka Tavo gailestingumas.
Tu mane ragini būti gailestingą trejopai. Pirmiausia – gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra –
gailestingu žodžiu; jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu
parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati
nepasiekiu.
O mano Jėzau, perkeisk mane į Save, nes Tu viską gali. Amen.

Malda kančioje

O mano Jėzau, duok man jėgų ištverti kentėjimus, kad mano lūpos nepersikreiptų, gerdamos kančios taurę.
Padėk, kad mano auka būtų Tau maloni; tegul jos negadina mano savimeilė. Tegul intencijos grynumas
padaro ją Tau malonią ir gaivią, ir gyvą. Nepaliaujama kova, nuolatinės pastangos įvykdyti Tavo šventąją
valią yra mano gyvenimas, bet tegul Tave, o Viešpatie, garbina visa, kas yra manyje, – ir skurdas, ir jėga. Tu
gyveni ir Viešpatauji per amžius. Amen. ( Dien. 1740)

Malda prašant Dievo malonių užtariant šv. Faustinai

O Jėzau, kuris suteikei šventumo dovaną ištikimajai savo begalinio gailestingumo tarnaitei Faustinai, suteik
jai užtariant … malonę kurios tave prašau. Budamas nusidėjėlis, nesu vertas Tavo gailestingumo. Todėl
Tave prašau, dėl šv. Faustinos atsidavimo bei aukos dvasios ir jai užtariant, išklausyk mano su pasitikėjimu
išsakytas maldas. Tėve mūsų; Sveika Marija; Garbė Dievui Tėvui. Amen.

Malda už tėvynę

Gailestingasis Jėzau, prašau užtariant Tavo šventiesiems, o ypač brangiausiai Tavo Motinai, kuri Tave auklėjo nuo
vaikystės, maldauju Tavęs, palaimink mano Tėvynę. Jėzau, nežiūrėk į mūsų nuodėmes, bet pažvelk į mažų vaikų
ašaras, į alkį ir šaltį, kurį kenčia. Jėzau, dėl tų nekaltųjų suteik man malonę, kurios prašau savo Tėvynei. Amen. (Dien. 286)

Po kiekvienos dienos maldos yra meldžiamasi “Tėve mūsų”,
“Sveika Marija” po 1 kartą ir “Garbė Dievui” 7 kartus, tada
litaniją, pasiaukojimą Šv. Dvasiai, maldą Šv. Dvasios dovanoms
išmelsti ir kreipinys į Šventąją Dvasią.

Pirmoji diena

Dvasia, Viešpatie, ateik / Spindulių Dangaus mums teik, /
Žemės klystkelius nušviesk!
Šventoji Dvasia
Visagali Amžinasis Dieve, Tu teikeisi pagimdyti
mus iš naujo vandeniu ir Šventąja Dvasia ir atleidai
mums visas nuodėmes. Teikis ir toliau siųsti mums iš
dangaus savo septynias dovanas: Išminties ir
Supratimo, Patarimo ir Tvirtumo, Pažinimo ir
Maldingumo Dvasią ir pripildyk mus Šventos Baimės
Dvasia. Amen.

Antroji diena

Tėve vargstančių, nuženk, / Savo dovanas dalink,
Mūsų dvasią atgaivink!
Išminties dovana
Ateik, Šventoji Išminties Dvasia, atskleisk mums
dieviškas paslaptis, neapsakomą jų didingumą, galybę
ir grožį. Išmokyk mus mylėti jas labiau negu
praeinančius žemės džiaugsmus ir malonumus. Padėk
jas įgyti, branginti ir amžinai jomis džiaugtis. Amen.

Trečioji diena

Sielų tu ramintojas, / Svečias atlankytojas,
Mielas atgaivintojas.
Supratimo dovana
Ateik, Šventoji Supratimo Dvasia, ir apšviesk mūsų
protus, kad pažintume ir įtikėtume visas Išganymo
paslaptis ir nusipelnytume regėti garbingą amžinąją
šviesą, o joje išvysti Tave su Tėvu ir Sūnumi. Amen.

Ketvirtoji diena

Darbuose Tu – poilsis, / Kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
Patarimo dovana
Ateik, Šventoji Patarimo Dvasia, padėk mums ir
lydėk kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje, kad
visada vykdytume Tavo valią. Palenk mūsų širdis į
visa, kas gera. Nugręžk jas nuo visokio blogio ir kreipk
mūsų žingsnius tiesiu Tavo įsakymų keliu į tikslą –
amžinąjį gyvenimą, kurio trokštame visa širdimi.
Amen.

Penktoji diena

O šviesybe amžina, / Skaidrink sielos gilumą,
Stiprinki tikėjimą!
Tvirtumo dovana
Ateik, Šventoji Tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas
sunkumų ir išbandymų valandose, remk mūsų pastangas
siekti šventumo, stiprink silpnumuose, duok drąsos
atsispirti piktojo puolimams, kad niekuomet nebūtume
nugalėti ir neatsiskirtume nuo Tavęs, mūsų Dievo, mūsų
didžiausiojo Gėrio. Amen.

Šeštoji diena

Be Tavųjų dovanų / Viskas žmoguje skurdu
Viskas – atvira žaizda.
Pažinimo dovana
Ateik, Šventoji Pažinimo Dvasia, ir padėk mums aiškiai
matyti Tėvo valią. Parodyk mums žemiškų dalykų
niekingumą, kad suprastume, kokie jie tušti, ir naudotumės
jais tik Tavo garbei ir savo išganymui, pro juos matytume
Tave ir Tavo amžinąjį atlygį. Amen.

Septintoji diena

Nuvalyk, kas sutepta, / Laistyk, kas išdeginta,
Gydyk tai, kas sužeista.
Maldingumo dovana
Ateik, Šventoji Maldingumo Dvasia, ir apvaldyk mūsų
širdis. Įžiebk jose tokią Dievo meilę, kad mes su džiaugsmu
tik Jam tarnautume ir dėl Jo mielai paklustume visiems
savo teisėtiems vyresniesiems. Amen.

Aštuntoji diena

Atitrauk mus nuo klaidų / dvasios šalty duok jėgų,
Tiesink vingius mūs takų.
Baimės dovana
Ateik, Šventoji Dievo Baimės Dvasia, į mūsų širdies
gelmes, kad visuomet turėtume prieš akis Tave, mūsų
Viešpatie Dieve. Padėk mums išvengti visko, kas galėtų
Tave įžeisti ir padaryk mus vertus pasirodyti Tavo
Dieviškosios didybės akivaizdoje danguje, kur Tu, būdamas
Dievas, su Tėvu ir Sūnumi gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.

Devintoji diena

Duok mums mylintiems Tave, / Tikintiems Tava galia, /
Dovanas septynerias! / Duok dorybių atpildą, / Siųsk laimingą
pabaigą, / Kviesk į džiaugsmą amžiną! Amen. Aleliuja!
Šventosios Dvasios Vaisiai
Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk mūsų širdis Savo
Dieviškaisiais vaisiais: meile, džiaugsmu, ramybe,
kantrumu, malonumu, gerumu, tikėjimu, ištikimybe,
romumu, meilumu, kuklumu ir susivaldymu, kad
niekuomet nepavargtume tarnauti Dievui, bet vis
ištikimiau paklusdami Tavo įkvėpimams,
nusipelnytume amžinai susivienyti su Tavimi Tėvo ir
Sūnaus meilėje. Amen.

Litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų,
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia,
Supratimo ir išminties Dvasia,
Patarimo ir tvirtumo Dvasia,
Žinojimo ir mokslo Dvasia,
Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,
Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,
Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,
Kantrybės ir ištvermės Dvasia,
Gerumo ir gailestingumo Dvasia,
Skaistybės ir santūrumo Dvasia,
Ištikimybės ir teisumo Dvasia,
Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,
Bažnyčios saugotoja ir vadove,
Žmonių širdžių tyrėja,
Dangaus malonių dalytoja,
Nuliūdusiųjų ramybe,
Amžinoji šviesa,
Šventoji ugnie,
Gyvybės versme,
Dvasios balzame,
Angelų džiaugsme,
Patriarchų šviesa,
Pranašų įkvėpėja,
Apaštalų mokytoja,
Kankinių tvirtume,
Išpažinėjų paguoda,
Mergelių nekaltume,
Visų šventųjų laime,
Būk mums maloningas,
Nuo visokio blogio
Nuo visokių nuodėmių
Nuo pikto priešo pagundų,
Gelbėk mus, Viešpatie,
Nuo klaidų ir melo
Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto
Nuo netikėjimo ir prietarų
Nuo tuščio smalsumo ir tingumo
Nuo neskaisčių polinkių
Nuo per didelio pasitikėjimo savimi
Nuo nusiminimo ir vilties netekimo
Nuo prieštaravimo pažintai tiesai
Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies
Teismo dieną
Mes nusidėjėliai, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,
Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,
Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis,
Klaidas pašalinti teikis,
Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje
išlaikyti teikis,
Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,
Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis,
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,
Visiems mums išganymą duoti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį!
Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią!
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!
Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai
visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios
malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai
mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Pasiaukojimas Šventajai Dvasiai

Amžinoji Dievo Dvasia! Parpuolę ant kelių
daugybės Dangaus liudytojų akivaizdoje, aukojame
Tau savo kūną ir sielą. Žavimės Tavo neapsakomu
kilnumu, Tavo neklystančiu teisingumu ir visagale
Tavo meile. Tu esi mūsų sielų tvirtybė ir šviesa. Tavyje
gyvename, judame ir esame. Mes trokštame niekada
nenuliūdinti Tavęs savo neištikimybe malonei ir visa
širdimi maldaujame, kad išvengtume ir mažiausio
nusikaltimo Tau. Maloningai saugok mūsų mintis ir
padaryk, kad visuomet būtume budrūs Tavo šviesai,
klausytume Tavo balso ir vadovautumės paslaptingais
Tavo įkvėpimais. Glaudžiamės prie Tavęs,
atsiduodame Tau ir prašome Tave: pasigailėk mūsų
silpnų ir globok mus. Apkabinę vinimis perkaltas
Jėzaus kojas, žvelgdami į penkias Jo žaizdas,
pasitikėdami brangiausiuoju Jo krauju, garbindami
atvertą Jo šoną, maldaujame Tave, Garbingoji Dvasia:
padėk mums, silpniems, visą laiką išlikti Tavo
malonėje, kad niekuomet Tau nenusidėtume. Šventoji
Dvasia, Šventoji Tėvo ir Sūnaus Dvasia, duok mums
malonę, kad visada ir visur galėtume Tau sakyti:
“Kalbėk Viešpatie, nes tavo tarnas klauso”. (1Sam
3,10)

Malda 7 šv. Dvasios dovanoms išmelsti

Viešpatie Jėzau, prieš žengdamas į Dangų, Tu
pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią Tavo pradėtam
apaštalų ir mokinių sielose darbui užbaigti ir atsiuntei
Ją pirmųjų Sekminių dieną. Teikis atsiųsti tą Šventąją
Dvasią ir mums, kad Ji ištobulintų mūsų sielose Tavo
malonės ir meilės veikimą. Atsiųsk mums Išminties
Dvasią, kad neprisirištume prie žemiškų gėrybių ir
trokštume vien tik amžinųjų. Atsiųsk Supratimo
Dvasią, kad apšviestų mūsų protus dieviška tiesa.
Atsiųsk Patarimo Dvasią, kad pasirinktume
saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti Dangų.
Atsiųsk Tvirtumo Dvasią, kad pajėgtume nešti savo
kryžių ir ryžtingai nugalėtume visas išganymo kliūtis.
Atsiųsk Pažinimo Dvasią, kad geriau pažintume
Dievą ir save, kad vis tobuliau suvoktume šventumo
kelią. Atsiųsk Maldingumo Dvasią, kad vis su
didesniu džiaugsmu tarnautume Dievui. Atsiųsk
Baimės Dvasią, kad būtume perimti meilingos
pagarbos Dievui ir neišdrįstume daryti to, kas Jam
nepatinka. Paženklink mus, Brangusis Viešpatie, tikrų
Savo mokinių ženklu ir gaivink mus Savo Dvasia
kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Amen.

“Šventoji Dvasia, mano sielos siela, aš Tave garbinu.
Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane.
Pasakyk man, ką turiu daryti ir įsakyk tai daryti. Aš
pasižadu paklusti Tau ir priimu visa, kam tik leisi mano
gyvenime įvykti, tik padėk man pažinti Tavo
valią.“ (Kardinolas D.J.Mercier)

O gailestingasis Jėzau, Tavo gerumas yra begalinis ir Tavo malonių turtai neišsemiami. Visiškai pasikliauju
Tavo gailestingumu, kuris yra didesnis už visus Tavo darbus. Visiškai ir be jokių išlygų atiduodu save Tau,
kad tokiu būdu galėčiau gyventi tavyje ir siekti krikščioniško tobulumo.
Noriu aukštinti Tavo gailestingumą, su džiaugsmu darydamas gailestingumo darbus tiek sielai, tiek kūnui,
ypač stengdamasis paskatinti atsiversti nusidėjėlius ir teikdamas susitaikinimą tiems, kuriems jo labiausiai
reikia – ligoniams ir kenčiantiesiems.
Saugok mane, Jėzau, nes priklausau tik Tau ir Tavo garbei. Baimę, kurią patiriu įsisąmonindamas savo
nuodėmingumą, aš nugaliu visiškai pasitikėdamas Tavo gailestingumu. Tegul visi žmonės laiku pažįsta
begalinio Tavo gailestingumo gelmes, tegul juo pasitiki ir šlovina jį per amžius. Amen

Mielasis Jėzau, uždek mano meilę Tau ir perkeisk mane į save, pripildyk mane dieviškumo, kad Tau patiktų
mano darbai; tegul tai padaro Šventosios Komunijos, kurią kasdien priimu, galia. Amen. (Dien., 1289)

Pr 18, 23-32

23 Abraomas priėjo arčiau ir tarė: „Argi iš tikrųjų kartu su nedorėliu pražudysi teisųjį? 24 Jei mieste rastųsi
penkiasdešimt teisiųjų, nejau pražudytum tą vietą ir neatleistum dėl penkiasdešimt mieste esančių teisiųjų?
25 Ne tavo būdas daryti tokį dalyką žudyti teisųjį kartu su nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų nedorėliui! Tai ne
tavo būdas! Argi tas, kuris yra visos žemės Teisėjas, nesielgs teisingai?“ 26 VIEŠPATS atsakė: „Jei rasiu
Sodomos mieste penkiasdešimt teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos šios vietos“. 27 O Abraomas vėl tarė:
„Žiūrėk, kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI, būdamas dulkė ir pelenai. 28 O jeigu trūktų penkių ligi penkiasdešimt
teisiųjų? Argi dėl tų penkių sunaikintum visą miestą?“ Jis atsakė: „Nesunaikinsiu, jei rasiu ten keturiasdešimt
penkis.“ 29 Bet jis vėl kalbėjo, sakydamas: „O jei keturiasdešimt?“ Jis atsakė: „Dėl keturiasdešimt to
nedarysiu.“ 30 „Tenesupyksta ant manęs VIEŠPATS, tarė jis, kad aš toliau kalbu. O jei trisdešimt?“ Jis
atsakė: „Nedarysiu, jeigu rasiu trisdešimt.“ 31 Jis tarė: „Žiūrėk, kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI. O jei ten
rastųsi dvidešimt?“ Jis atsakė: „Ir dėl dvidešimt nesunaikinsiu.“ 32 Tuomet jis tarė: „Tenesupyksta ant manęs
VIEŠPATS, kad dar kalbėsiu. O jei dešimt?“ „Nesunaikinsiu dėl dešimt,“ atsakė jis.

Iš šv. Faustinos dienoraščio

Vienu momentu, Viešpats leido man pažinti visas tą dieną padarytas nuodėmes. Iš nuostabos apalpau, ir
nors pažįstu Dievo gailestingumo gelmę, nustebau, kad Dievas dar leidžia žemei egzistuoti. Ir dar Viešpats
leido man suprasti, kas palaiko žemės buvimą- išrinktosios sielos. Kai išrinktųjų laikas ateis, pasaulis praeis.
Kai kartą Viešpatį Jėzų paklausiau, kaip gali iškentėti tiek pažeminimų ir įvairių nusikaltimų, ir nebausti
nusikaltėlių, atsakė man Viešpats: „Bausmei turiu amžinybę, o dabar pratęsiu jiems gailestingumo laiką, bet
vargas jiems, jei nepažins mano atėjimo meto. Nenoriu bausti skausmuose skęstančios žmonijos, bet noriu
ją pagydyti, priglausdamas prie savo gailestingos širdies. Bausmes naudoju, kai mane jie patys priverčia.
Mano ranka nenoriai ima teisingumo kardą; prieš teisingumo dieną siunčiu gailestingumo dieną.
Giesmė…

Iš šv. Faustinos dienoraščio

Viduje, sielos gelmėje, pažinau, koks yra nuodėmės baisumas, netgi mažiausias kaip kankina Jėzaus sielą.
Norėčiau tūkstantį pragarų kęsti negu nusidėti nors ir mažiausia kasdiene nuodėme.
Vieną dieną išvydau du kelius; vienas kelias platus, smėliu ir gėlėmis išbertas, pilnas džiugesio ir muzikos,
bei įvairių malonumų. O to kelio pabaigoje žiojėjo baisi bedugnė, pragaro gelmės. Tos sielos apakintos,
apsvaigintos, į tą gelmę krito, kaip žengė tuo keliu taip ir sukrisdavo. O jų tiek daug, kad neįmanoma
suskaičiuoti.
Ir regėjau kitą kelią, greičiau takelį, nes buvo siauras ir erškėčiuotas bei akmenuotas, o žmonės juo ėjo su
ašaromis akyse bei kentėdami. Vieni ant tų akmenų parkrisdavo, bet iškarto keldavosi ir eidavo toliau. O to
kelio pabaigoje – nepaprastai gražus sodas, pilnas laimės, ir visos tos sielos ten įeidavo. Tuoj pat tuo
momentu pamiršdavo apie savo kančias.
Viešpats man tarė: „Prašyk to kenčiančioms sieloms: kai siela pamato ir pažįstą savo nuodėmių sunkumą,
kai prieš jos akis atsiveria visas baisumas, kuriame ji yra, tegu neišsigąsta, bet su pasitikėjimu tepuola į
mano gailestingumo glėbį, kaip vaikas į mylimos motinos rankas. Šios sielos turi pirmenybę mano
gailestingoje širdyje, jos turi pirmenybę į mano gailestingumą. Pasakyk, kad nei viena siela, kuri šaukiasi
mano gailestingumo, nebuvo nuvilta ir nepatyrė pažeminimo. Ypatingai artimos man tos sielos, kurios pasitiki
mano gerumu. O jei nuodėmingieji pažintų mano gailestingumą, jų tokia daugybė nežūtų. Kalbėk pasauliui
apie mano gailestingumą. Tegu visa žmonija pažįsta mano gailestingumą. Tai paskutiniųjų laikų ženklas, po
jo ateis teisingumo diena. Kol laikas, tebėga prie mano gailestingumo, tegu naudojasi krauju ir vandeniu,
kuris ištryško iš mano šono“.

Malda

Viešpatie Jėzau Kristau, priekaištai šiai žemei garsiai skelbiami, nes jos gyventojai yra labai sunkiai nusidėję.
Mes, pasitikėdami tavo begaliniu gailestingumu, meldžiame atleidimo malonės.
Į kreipinius atsakysime – Atleisk man, Viešpatie
Už tikėjimo, meilės ir pasitikėjimo tavo gailestingumu trūkumą.
Už lengvabūdžius krikščionis, nepriimančius tavo malonės ir besipriešinančius tavo valiai.
Už atšalimą, nerūpestingumą ir tingumą tavo tarnyboje.
Už Šv. Mišių sekmadieniais ir šventėmis apleidimą.
Už pasninko nesilaikymą ir nesaikingumą valgant bei geriant.
Už nerūpestingumą auklėjant vaikus.
Už negimusių kūdikių žudymą ir žmogiškos gyvybės negerbimą.
Už išlaidumą ir kuklumo trūkumą.
Už tėvų ir sutuoktinių nuodėmes.
Už pykčio, neapykantos ir pavydo nuodėmes.
Už materialiai ar dvasiškai padarytą žalą artimiesiems.
Už meilės ar pasiaukojimo trūkumą.
Už puikybę, pavydą ir nuodėmingą žvilgsnį.
Už dvasininkijos ir šventų vietų negerbimą.
Už atmestiną atgailos sakramento šventimą.
Už lengvabūdiškumą švenčiant šventuosius sakramentus.
Už vilties į Dieviškąjį gailestingumą praradimą.
Už instinktų tenkinimą bei susilaikymo trūkumą.

Malda

O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai
pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet
didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų,
mūsų Viešpatį. Amen.
Giesmė…
Dievo Gailestingumo šventovė.

O Jėzau gailestingasis, ištiestas ant kryžiaus, atmink mūsų mirties valandą! O gailestingiausioji Jėzaus
Širdie, atverta ietimi, paslėpk mane paskutiniąją mirties valandą! O Kraujau ir Vandenie, kuris ištryško iš
Jėzaus širdies kaip neišmatuojamo gailestingumo versmė man mano mirties valandą! Mirštantis Jėzau,
gailestingumo garante, sušvelnink Dievo rūstybę mano mirties valandą. ( Dien. 813)

Malda už kunigus
Viešpatie Jėzau,
Esantysis Švenčiausiajame Sakramente
Ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo kuniguose,
Padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai
Būtų vien Tavo žodžiai,
O jų gyvenimas –
Tikras Tavo gyvenimo atspindys.
Padaryk, kad jie būtų vyrai,
Kurie kalba Dievui tautos vardu,
O Dievo tautai byloja apie Dievą.
Tegu jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip,
Kaip ji to prašo.
Padaryk juos
Šiuolaikiškais amžinybės liudytojais,
Kurie Tavo pėdomis keliauja istorijos keliais,
Visiems darydami gera.
Padaryk,
Kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų,
Uoliai atsilieptų į savo pašaukimą
Ir atliktų savo misiją.
Tegu jie būna aiškus kunigo tapatybės atspindys
Ir gyvena džiaugdamiesi gauta dovana.
Meldžiame, kad Tavo Šventoji Motina Marija,
Visą gyvenimą Tave lydėjusi,
Visada būtų šalia Tavo kunigų.
Amen.
Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.