Privatumo taisyklės

Gailestingumas.lt valdo Gailestingumas.lt ir gali valdyti kitus tinklalapius. Gailestingumas.lt gerbia jūsų privatumą, susijusį su bet kokia informacija, kurią galime surinkti valdydami savo tinklalapius.

Bendra informacija

Gailestingumas.lt (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis
(toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo
valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint
pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį
telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Duomenų valdytojo rekvizitai: TEST TEST, juridinio asmens kodas TEST TEST Buveinės adresas: TEST TEST . Tel. TEST TEST El. paštas: TEST TEST . Prižiūrinčiosios institucijos:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras”
Klaipėdos filiale. Kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines
ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su
šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti
mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų
paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos
protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių
ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir
pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti
ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę
(-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš
pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį
pateikti mums. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES). Kokią informaciją apie jus
renkame? Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija Kai kurios svetainės ir socialinių tinklų paskyros
suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėje www.misale.lt
leidžiama pirkti prekes tik registruotiems nariams. Jums siekiant užsiregistruoti, prašome jūsų
pateikti tam tikrą informaciją apie save (elektroninio pašto adresą), kad galėtume sukurti jūsų
paskyrą. Jei iš mūsų užsisakote produktą, prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, telefono
numerį, adresą, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą. Informaciją, kaip naudojate mūsų svetaines.
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys
teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie
jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui
“Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių
turiniu su jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.,
informacijos, prašomos pateikti registruojantis www.misale.lt internetinėje parduotuvėje), tačiau
tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais: Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte
naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per
pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją. siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams: Įmonėms, kurios teikia paslaugas
mūsų prašymu, pvz., AB Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587, J. Jasinskio g. 16, Vilnius.,
bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti
jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums
tikslais.
Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims: norėdami nepažeisti įstatymų
arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį
daryti kratą arba kitą teismo sprendimą); norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą; norėdami
apsaugoti Duomenų valdytoją. Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių
susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju; Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų
prašymu. Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol,
kol jūs naudositės mūsų paslaugomis ir saugosime sutarties vykdymo tikslais 10 metų po
konkretaus pirkimo. Rinkodaros tikslais saugosime 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo
(aktyvus veiksmas: pirkimas, naujienlaiškių atsisakymas/užsakymas, naujienlaiškio atidarymas,
duomenų atnaujinimas, prisijungimas prie paskyros).

Informacijos saugojimas

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją,
kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų
veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių
sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio
jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus
ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises: Žinoti
(būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Susipažinti su savo duomenimis ir
kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų
tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Savo duomenis
sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti
ir teisė „būti pamirštam“); Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens
duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); Turi teisę į duomenų
perkėlimą (teisė perkelti). Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų
įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų,
tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų
subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai
mūsų svetainėse Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali
būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų
valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios
šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų
šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

TINKLALAPIO LANKYTOJAI

Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų, Gailestingumas.lt renka tapatybės neatskleidžiančią informaciją, kurią prieinamą įprastai padaro interneto naršyklės ir serveriai, pvz., naršyklės tipas, kalbos parinktys, nukreipiantis tinklalapis ir kiekvienos lankytojo užklausos laikas. Tapatybės neatskleidžiančią informaciją Gailestingumas.lt renka tam, kad galėtų geriau suprasti, kaip Gailestingumas.lt lankytojai naudojasi tinklalapiu. Retkarčiais Gailestingumas.lt gali paviešinti apibendrintą tapatybės neatskleidžiančią informaciją, pvz., publikuojant ataskaitą apie tinklalapio naudojimo tendencijas. Gailestingumas.lt taip pat renka galimai tapatybę atskleidžiančią informaciją, tokią kaip internetinio protokolo (IP) adresai, gaunami iš prisijungusių naudotojų ir lankytojų, paliekančių komentarus misale.lt tinklaraščiuose / tinklalapiuose. Gailestingumas.lt atskleidžia prisijungusių naudotojų ir komentuotojų IP adresus tokiomis pat aplinkybėmis, kaip ir naudoja ar paviešina tapatybę atskleidžiančią informaciją, pagal žemiau aprašytą tvarką, išskyrus tai, kad komentuotojų IP adresai ir el. pašto adresai yra matomi ir atskleidžiami atitinkamo tinklaraščio / tinklalapio administratoriams.

TAPATYBĘ ATKSLEIDŽIANČIOS INFORMACIJOS RINKIMAS

Kai kurie Gailestingumas.lt tinklalapių lankytojai nusprendžia su Gailestingumas.lt sąveikauti būdais, reikalaujančiais, kad Gailestingumas.lt rinktų tapatybę atskleidžiančią informaciją. Gailestingumas.lt renkamos informacijos kiekis ir tipas priklauso nuo sąveikos pobūdžio. Pavyzdžiui, mes prašome, kad misale.lt besiregistruojantys lankytojai nurodytų savo naudotojo vardą ir el. pašto adresą. Atliekantys transakcijas su Gailestingumas.lt yra paprašomi pateikti papildomą informaciją, taip pat, jeigu būtina, asmeninę ir finansinę informaciją, reikalingą šioms transakcijoms įvykdyti. Kiekvienu atveju, Gailestingumas.lt renka tik tokią informaciją, kuri yra reikalinga ar tinkama įgyvendinant lankytojo sąveiką su Gailestingumas.lt . Gailestingumas.lt neviešina tapatybę atskleidžiančios informacijos, išskyrus žemiau aprašytus atvejus. Be to, lankytojai visada gali atsisakyti teikti tapatybę atskleidžiančią informaciją, suprasdami, kad tai gali juos sulaikyti nuo tam tikrų tinklalapio funkcijų naudojimo.

APIBENDRINTA STATISTIKA

Gailestingumas.lt gali rinkti statistiką apie savo tinklalapių lankytojų elgseną. Gailestingumas.lt gali demonstruoti šią informaciją viešai arba teikti ją kitoms šalims. Vis dėlto, Gailestingumas.lt neatskleidžia tapatybę atskleidžiančios informacijos, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

TAM TIKROS TAPATYBĘ ATSKLEIDŽIANČIOS INFORMACIJOS APSAUGA

Gailestingumas.lt paviešina galimai tapatybę atskleidžiančią ir tapatybę nustatyti padedančią informaciją tik tiems savo darbuotojams, rangovams ir susijusioms organizacijoms, kurie (i) privalo žinoti šią informaciją, kad ją apdorotų Gailestingumas.lt naudai arba teiktų Gailestingumas.lt tinklalapiuose prieinamas paslaugas, ir kurie (ii) sutiko neatskleisti jos kitoms šalims. Kai kurie iš tų darbuotojų, rangovų ir susijusių organizacijų gali veikti už jūsų šalies ribų; naudodamiesi Gailestingumas.lt tinklalapiais, jūs leidžiate perduoti jiems tokią informaciją. Gailestingumas.lt niekam nenuomos ir nepardavinės galimai tapatybę atskleidžiančios informacijos.

Be savo darbuotojų, rangovų ir susijusių organizacijų, kaip aprašyta aukščiau, Gailestingumas.lt paviešina galimai tapatybę atskleidžiančią informaciją tik atsakydama į teismo šaukimus, teismo orderius ar kitų valdžios organų reikalavimus, arba atvejais, kai Gailestingumas.lt sąžiningai tiki, kad informacijos atskleidimas yra pagrįstai reikalingas siekiant apsaugoti Gailestingumas.lt , trečiųjų šalių ar plačiosios visuomenės nuosavybės teises. Jei esate registruotas Gailestingumas.lt tinklalapio naudotojas ir nurodėte savo el. pašto adresą, Gailestingumas.lt gali jums retkarčiais atsiųsti el. laišką, kuriame informuotų jus apie naujas funkcijas, teirautųsi jūsų nuomonės ar tiesiog praneštų su Gailestingumas.lt ir mūsų gaminiais susijusias naujienas. Jeigu atsiunčiate mums užklausą (pavyzdžiui, el. paštu arba per vieną iš mūsų grįžtamojo ryšio mechanizmų), mes pasiliekame teisę publikuoti šią užklausą, siekdami patvirtinti arba atsakyti į ją ar padėti kitiems naudotojams. Gailestingumas.lt imasi visų priemonių, pagrįstai reikalingų siekiant apsisaugoti nuo neleistino priėjimo prie tapatybę atskleidžiančios ir tapatybę nustatančios informacijos, jos naudojimo, modifikavimo ar naikinimo.

SLAPUKAI

Gailestingumas.lt Gailestingumas.lt naudoja slapukus, kad galėtų atpažinti ir sekti lankytojus, jų naudojimąsi Gailestingumas.lt tinklalapiu ir jų tinklalapio prieigos pageidavimus. Gailestingumas.lt lankytojai, kurie nenori, kad jų kompiuteriuose būtų saugomi slapukai, prieš naudodamiesi Gailestingumas.lt tinklalapiais turėtų atitinkamai sureguliuoti savo interneto naršyklių nustatymus taip, kad slapukų būtų atsisakoma; tai gali neleisti jiems naudotis kai kuriomis Gailestingumas.lt tinklalapių funkcijomis, kurios be slapukų pagalbos gali neveikti.

VERSLO PERVEDIMAI

Jei Gailestingumas.lt ar materialiai visas jos turtas būtų pasisavintas arba jei netikėtai Gailestingumas.lt uždarytų savo verslą arba paskelbtų bankrotą, naudotojo informacija būtų dalis turto, pervedamo trečiajai šaliai. Jūs pripažįstate, kad tokie pervedimai gali įvykti, ir bet kuris Gailestingumas.lt turto įsigijėjas gali toliau naudoti jūsų asmeninę informaciją, kaip ir nurodyta šiose taisyklėse.

REKLAMOS

Bet kuriame iš mūsų tinklalapių pasirodančios reklamos gali būti siunčiamos naudotojams mūsų reklamos partnerių, kurie gali nurodyti savo slapukus. Šie slapukai leidžia reklamos serveriui atpažinti jūsų kompiuterį kiekvieną kartą jums siunčiant internetinę reklamą, kad surinktų informaciją apie jus ar kitus jūsų kompiuterio naudotojus. Ši informacija leidžia reklamos tinklams, tarp kita ko, siųsti jums pritaikytas reklamas, kurios, jų manymu, jums bus pačios įdomiausios. Šios privatumo taisyklės apima tik Gailestingumas.lt naudojamus slapukus ir neapima jokių reklamuotojų naudojamų slapukų.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ PASIKEITIMAI

Nors daugelis pasikeitimų, tikėtina, bus smulkūs, Gailestingumas.lt kartais gali pakeisti savo privatumo taisykles išskirtine Gailestingumas.lt nuožiūra. Gailestingumas.lt skatina lankytojus dažnai tikrinti šį puslapį dėl bet kokių privatumo taisyklių pasikeitimų. Jei turite Gailestingumas.lt paskyrą, jūs taip pat galite sulaukti pranešimo, perspėjančio jus apie šiuos pakeitimus. Tęsdami naudojimąsi šiuo tinklalapiu po bet kokių privatumo taisyklių pasikeitimų, jūs pagal nutylėjimą sutinkate su tokiais pakeitimais.

PRIVATUMO POLITIKA

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Naudodamiesi paslaugomis, jūs patikite mums savo informaciją. Ši privatumo politika skirta tam, kad suprastumėte kokios informacijos mes prašome, kodėl tai darome ir kur ji naudojama.

Jūsų informacija gaunama atliekant užsakymą. Ši informaciją sudaro vardas, pavardė, adresas, miestas, pašto kodas, email ir telefono numeris. Visus apmokėjimus apdoroja sertifikuotos finansinės institucijos. Mes nesaugome ir neturime priėjimo prie jokios finansinės informacijos.

Mes gerbiame jūsų privatumą, saugome jūsų informaciją ir stengiamės užtikrinti malonų bei saugų internetinį apsipirkinėjimą. Mes niekada nesidaliname savo klientų informacija su trečiosiomis šalimisį. Jei turite klausimų dėl privatumo politikos, kreipkitės info@gailestingumas.lt

Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome.

Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys

Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@gailestingumas.lt
2. Pranešdami mums telefonu: TEST TEST
3. Atvykdami į mūsų prekybos vietą:
TEST