LitanijosŠventosios Dvasios litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia,| pasigailėk mūsų!

Supratimo ir išminties Dvasia,
Patarimo ir tvirtumo Dvasia,
Žinojimo ir mokslo Dvasia,
Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,
Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,
Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,
Kantrybės ir ištvermės Dvasia,
Gerumo ir gailestingumo Dvasia,
Skaistybės ir santūrumo Dvasia,
Ištikimybės ir teisumo Dvasia,
Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,
Bažnyčios saugotoja ir vadove,
Žmonių širdžių tyrėja,
Dangaus malonių dalytoja,
Nuliūdusiųjų ramybe,
Amžinoji šviesa,
Šventoji ugnie,
Gyvybės versme,
Dvasios balzame,
Angelų džiaugsme,
Patriarchų šviesa,
Pranašų įkvėpėja,
Apaštalų mokytoja,
Kankinių tvirtume,
Išpažinėjų paguoda,
Mergelių nekaltume,
Visų šventųjų laime,

Būk mums maloningas, | gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokio blogio
Nuo visokių nuodėmių
Nuo pikto priešo pagundų
Nuo klaidų ir melo
Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto
Nuo netikėjimo ir prietarų
Nuo tuščio smalsumo ir tingumo
Nuo neskaisčių polinkių
Nuo per didelio pasitikėjimo savimi
Nuo nusiminimo ir vilties netekimo
Nuo prieštaravimo pažintai tiesai
Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies
Teismo dieną

Mes nusidėjėliai, | meldžiam Tave, išklausyk mus!
Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,
Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,
Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis,
Klaidas pašalinti teikis,
Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis,
Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,
Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis,
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,
Visiems mums išganymą duoti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį!
Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią!
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. Amen.

Švč. Jėzaus Širdies Litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, | pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi!
Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

 

Atsilyginimo malda
(Kalbama per Švč. Jėzaus Širdies šventę ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais)

GERASIS JĖZAU! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis.

Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai pasielgę, labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia būtum mums gailestingas. Mes trokštame ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie toli nuklydę nuo išganymo kelio, arba visiškai nenori Tavęs pripažinti savo ganytoju ir vadu, arba užmiršę krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų Tavo įsakymų. Už visas tas smerktinas nedorybes, mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti.

Kad atsiteistume už visus Dievo garbės įžeidimus ir žmonių papiktinimus, mes tau skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią Tu Dievui Tėvui paaukojai prikaltas prie kryžiaus, o dabar kasdien atnaujini ant mūsų altorių šventosiose Mišiose; prie jos jungiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos, visų šventųjų ir visų dorų tikinčiųjų permaldavimus.

Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, už Tavo didžios meilės nepaisymą, Tavo malonės remiami, nuoširdžiai ryžtamės, kiek tik pajėgsime, atlyginti tvirtu tikėjimu, tyru gyvenimu, tiksliu Evangelijos įsakymų, ypač meilės įsakymo, vykdymu. Be to, visomis jėgomis stengsimės neleisti, kad Tave kas vėl įžeidinėtų, ir rūpinsimės, kad kuo daugiau žmonių Tave išpažintų.

Meldžiame Tave, maloningasis Jėzau, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, žmonijos kalčių Atitaisytojai ir mūsų Tarpininkei, priimk šį laisvos valios atsilyginimo norą ir didžiąja ištvermės malone padėk mums, kad ligi pat mirties būtume Tau ištikimi ir pagaliau visi nueitume į Tėvynę, kur Tu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas
(Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželines pamaldas)

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.

Atsilyginimo litanija

 Atsilyginimo litanija
 
Viešpatie, pasigailėk. Kristau, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk.
Jėzau, dieviškasis mūsų Išganytojau, | mylime Tave.
Jėzau, Švenčiausiajame Sakramente už mus pasiaukojęs, 
Jėzau, mūsų šventovių tabernakuliuose paniekintas ir užmirštas, 
Jėzau, baisiomis šventvagystėmis išniekintas ir išjuoktas, 
Jėzau, Tavo tarnų tinkamai nepagerbtas, 
Jėzau, netikinčiųjų išjuoktas ir persekiojamas, 
Jėzau, Tavo kunigų asmenyje šmeižiamas ir nepripažįstamas, 
Jėzau, Tau pašvęstų sielų išduotas, 
Jėzau, nedoro pasaulio spaudos neigiamas, 
Jėzau, iš šeimų ir mokslo įstaigų išvaromas, 
Jėzau, pakelių ir sodybų kryžiuose sulaužytas ir degintas, 
Jėzau, viso pasaulio nedorybių baisiai įžeistas ir nuolat įžeidžiamas, 
Už savo nuodėmes | permaldauti Tave, Viešpatie, trokštame.
Už Tavo meilės žmonijai paniekinimą,
Už Tavo Kryžiaus ir kančios paniekinimą,
Už Tavo mylimai Motinai sukeltus skausmus,
Už Tavo šventųjų ir tikinčiųjų niekinimą,
Už dvasininkijos abejingumą, atšalimą ir taikstymąsi su pasaulio nuomone,
Už šventovių uždarymus ir kunigų persekiojimus,
Už pradėtų vaikelių žudymą,
Už bedievišką vaikų auklėjimą,
Už jaunimo moralinį palaidumą ir visišką Tavęs užmiršimą,
Už šeimų pakrikimą ir neištikimybes,
Už šventų dienų nepaisymą,
Už nepadorias madas ir šokius,
Už papiktinimus spaudoje ir mene,
Už girtuokliavimus ir nedorus lėbavimus,
Už keiksmus ir piktžodžiavimus,
Už puikybę, pyktį ir pavydą,
Už šmeižtus ir apkalbas,
Už nusikaltimus Dievo ir artimo meilei,
Už nusikaltimus teisingumui,
Už viso pasaulio visų laikų nuodėmes,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
Melskimės. Mūsų nedorybių įskaudintoji Jėzaus Širdie, Tavo akivaizdoje norime apverkti
savo ir nelaimingų mūsų brolių atšalimą ir kaltes. Maldaujame gailestingumo ir
atleidimo sau ir visam pasauliui. Trokštame paguosti Tave atlyginančia mūsų
meile, o mūsų gyvenimas ir mirtis tebūna permaldavimo aktu už visus Tavo
patiriamus įžeidimus. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Švč. Mergelės Marijos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, | melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina gailestingumo,*
Motina Dievo malonės,
Motina vilties,*
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Keliaujančiųjų priebėga,*
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Šv. Bernardo malda

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

 

Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas
(Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną - trečiąjį šeštadienį po Sekminių - ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais)

MARIJA, GALINGOJI MERGELE, gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja, mes aukojamės Tavo Nekalčiausiai Širdžiai.

Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus.

Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jo skirtų vyskupų.

Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose.

Ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąja Komunija.

Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų Globėja, pažadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.

Dievo Gailestingumo litanija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių,| pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe, 
Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie, 
Dievo gailestingume, iš Švenčiausios Trejybės slėpinio trykštanti versme, 
Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neaprėpiamas, 
Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė, 
Dievo gailestingume, pranokstantis dangų, 
Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltini, 
Dievo gailestingume, gaubiantis visą visatą, 
Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį Įsikūnijusio Žodžio Asmenyje, 
Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus Širdies žaizdos, 
Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus Širdis visiems, ypač nusidėjėliams, 
Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios Ostijos įsteigimu, 
Dievo gailestingume, įkūręs šventąją Bažnyčią, 
Dievo gailestingume, veikiantis Šventojo Krikšto sakramente, 
Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų, 
Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą, 
Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą, 
Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą, 
Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis, 
Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis, 
Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime, 
Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems, 
Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo, 
Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltini, 
Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi, 
Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis, 
Dievo gailestingume, vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus, 
Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti, 
Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime, 
Dievo gailestingume, vienintele nusivylusiųjų viltie, 
Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybe išgąsčiuose, 
Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba, 
Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties, 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės!
O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Juozapo litanija

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Juozapai, | melski už mus!
Garbingasis Dovydo palikuoni,
Patriarchų šviesybe,
Dievo Gimdytojos sužadėtini,
Atpirkėjo saugotojau*,
Drovusis Švenčiausiosios Mergelės saugotojau,
Dievo Sūnaus maitintojau,
Stropusis Kristaus gynėjau,
Kristaus tarne*,
Išganymo bendradarbi*,
Šventosios šeimos galva,
Juozapai teisingasis,
Juozapai tyrasis,
Juozapai išmintingasis,
Juozapai tvirtasis,
Juozapai klusnusis,
Juozapai ištikimasis,
Juozapai kantrusis,
Neturto mylėtojau,
Darbininkų pavyzdy,
Šeimos gyvenimo puošmena,
Nekaltųjų saugotojau,
Šeimų stiprybe,
Atrama sunkumuose*,
Vargdienių paguoda,
Ligonių viltie,
Tremtinių globėjau*,
Prislėgtųjų globėjau*,
Vargstančiųjų globėjau*,
Mirštančiųjų užtarėjau,
Piktųjų dvasių baime,
Šventosios Bažnyčios globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!
Ir visų savo turtų valdytoju!

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

Malda į Šventąjį Juozapą
(Spalio mėnesį kalbama po rožinio)

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

Švč. Kristaus Kraujo litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Kristaus, amžinojo Tėvo vienatinio Sūnaus, Kraujau, | išgelbėk mus!
Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio, Kraujau,
Kristaus, Naujojo ir Amžinojo Testamento, Kraujau,
Kristaus Kraujau, Alyvų sode sruvenęs žemėn,
Kristaus Kraujau, tekėjęs nuplakant,
Kristaus Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant,
Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus,
Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina,
Kristaus Kraujau, be kurio nėra atleidimo,
Kristaus Kraujau, eucharistini sielų gėrime ir apsiplovime,
Kristaus Kraujau, gailestingumo srove,
Kristaus Kraujau, piktosios dvasios nugalėtojau,
Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume,
Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga,
Kristaus Kraujau, skaistumo šaltini,
Kristaus Kraujau, svyruojančiųjų stiprybe,
Kristaus Kraujau, vargstančiųjų pagalba,
Kristaus Kraujau, verkiančiųjų paguoda,
Kristaus Kraujau, atgailaujančiųjų viltie,
Kristaus Kraujau, mirštančiųjų gyvybe,
Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir malonume,
Kristaus Kraujau, amžinosios laimės laide,
Kristaus Kraujau, skaistyklos vėlių vaduotojau,
Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Savo Krauju atpirkai mus, Viešpatie!
Ir padarei iš mūsų Dievo karalystę!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų Tu paskyrei pasaulio Atpirkėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik mums malonę, kad mes tą Kraują, kaip savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo visokių blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis amžinaisiais atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

Šv. Faustinos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, | pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, Vienas Dieve,
Šventoji Marija, | melski už mus!
Šventoji Faustina, Dangiškojo Tėvo gailestingumo liudytoja,
Šventoji Faustina, nuolankioji Įsikūnijusio Gailestingojo – Jėzaus tarnaite,
Šventoji Faustina, paklusnusis Dvasios Sutaikintojos įranki,
Šventoji Faustina, pasitikinčioji Gailestingumo Motinos dukra,
Šventoji Faustina, Gailestingumo žinios patikėtinė,
Šventoji Faustina, ištikimoji Gailestingojo Jėzaus žodžių skelbėja,
Šventoji Faustina, didžioji Dievo Gailestingumo apaštale,
Šventoji Faustina, Dievo Gailestingumo turtų skelbėja,
Šventoji Faustina, dovana visam pasauliui,
Šventoji Faustina, Dievo gerumo kiekviename kūrinyje ieškotoja,
Šventoji Faustina, Dievo Įsikūnijimo paslapties adoruotoja,
Šventoji Faustina, Viešpaties mirties ir prisikėlimo paslaptyse dalyve,
Šventoji Faustina, vadove Kristaus kryžiaus kelionėje,
Šventoji Faustina, sutinkanti Jėzų sakramentuose,
Šventoji Faustina, sieloje susivienijusi su Dieviškuoju Jaunikiu,
Šventoji Faustina, Dievo Gailestingumo apšviestoji Marijos gyvenime,
Šventoji Faustina, Mistinio Kristaus Kūno – Bažnyčios mylėtoja,
Šventoji Faustina, tvirtoji tikėjime,
Šventoji Faustina, pasitikinti neišnykstančia viltimi,
Šventoji Faustina, degančioji meile,
Šventoji Faustina, tikro nuolankumo atvaizde,
Šventoji Faustina, vaikiško pasitikėjimo paprastume,
Šventoji Faustina, Dievo valios vygdymo pavyzdy,
Šventoji Faustina, pasiaukojančios tarnystės pavyzdy,
Šventoji Faustina, atsidavusi kunigų ir vienuolių sielų užtarėja,
Šventoji Faustina, vaikų ir jaunimo gynėja nuo blogio,
Šventoji Faustina, nusivylusiųjų ir paklydusiųjų viltie,
Šventoji Faustina, kenčiančiųjų ir ligonių stiprintoja,
Šventoji Faustina, pasiaukojančioji už nusidėjalius,
Šventoji Faustina, agonijoje esančių pasitikėjimo stiprintoja,
Šventoji Faustina, besirūpinančioji visų žmonių išganymu,
Šventoji Faustina, skaistykloje kenčiančiųjų užtarėja,
Šventoji Faustina, visam pasauliui gailestingumo meldžiančioji,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Faustina, kad žodžiais ir visu savo gyvenimu, skelbtume pasauliui Gailestingumo žinią.
Melskimės.
Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėkas už šv. Faustinos gyvenimą ir pasiuntinybę. Padėk mums jai
užtariant augti pasitikėjime Tavimi ir gailestingume savo artimui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Antano litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!
Kristau, išgirsk mus!  Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve,  pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventasis Antanai Paduvieti,  | melski už mus!
Šventasis Dievo mylėtojau,
Dievo rūstybės permaldautojau,
Klusnusis Jėzaus mokiny,
Tikrasis Bažnyčios sūnau,
Bažnyčios papuošale,
Šventojo Pranciškaus ordino garbe,
Šventos išminties vyre,
Šventojo tikėjimo platintojau,
Klaidingų mokslų griovėjau,
Tikinčiųjų vadove,
Apaštališkasis pamokslininke,
Griežto gyvenimo atsiskyrėli,
Dorybių būste,
Skaistybės mylėtojau ir paveiksle,
Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,
Ypatingo pamaldumo vyre,
Vargšų ir našlaičių tėve,
Ligonių gydytojau,
Nuliūdusiųjų guodėjau,
Padėjėjau varguose ir nelaimėse,
Kalinių globėjau,
Keleivių vadove,
Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau,
Pagundų nugalėtojau,
Šlovingasis dangaus gyventojau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Antanai.  Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen.